Vedtægt for

 

Kirkegård: Rørvig                                                          Provsti: Ods- & SkippingeKommune: Odsherred 2019                                         Stift: Roskilde

Kapitel 1

Kirkegården bestyrelsesforhold

§1. Kirkegården ejes af Rørvig Kirke og bestyres af Rørvig menighedsråd.

§2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar over for menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelse for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Kirkegårdsudvalget og graveren udarbejder, i samarbejde, en pleje- og driftsplan for kirkegårdens drift og udvikling. Pleje- og driftsplanen tages op til revision en gang årligt

Stk. 5. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes skriftlig til menighedsrådet.

§3. Kirkeværgen og graveren opbevarer hver et eksemplar af såvel kirkegårdskortet som kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver gældende bestemmelser. Stk. 2. Indtil og med 2011 blev kirkegårdprotokollen ført i en af kirkeministeriet godkendt standardprotokol eller anden af kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol. Fra 2012 føres kirkegårdsprotokollen på edb i et af kirkeministeriet godkendt system.

Stk. 3 Mindst en gang om året skal gravpladserne på kirkgården sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventulle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegården.

Kapitel 2

Gravsteder

§4. Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

Erhvervelse og fornyelse

§5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kister eller urner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til graveren.

Stk. 2. Der kan via menighedsrådet søges om reservation af gravsted. Dette kan ske mod årlig betaling, jævnfør takstblad, som kan ses på graverens kontor, Rørvig Kirkevej 30, 4581 Rørvig samt på Rørvig Kirkes hjemmeside.

Stk. 3. På afdeling GL A, er det obligatorisk med gravminde på gravstederne.

Stk. 4. I henvisning til bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde S 26, skal gravstedsejere og debitor, oplyse sit navn, cpr-nummer og mailadresse, til brug i kirkegårdsprotokollen.

§6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet udfærdiges et opdateret gravstedsbrev.

§7. Begæring om erhvervelse af gravstedet skal imødekommes til begravelse af en person som:

  1.  Har bopæl i sognet

2. Er udensogns boende, men har særlig tilknytning til sognet, idet særlig tilknytning foreligger, hvis den uden sogns boende tidligere har haft bopæl sognet, har nære pårørende, der bor i sognet eller har ægtefælle/registreret partner, forældre eller børn begravet på en kirkegård i sognet.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person/ registreret partner, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle/registrerede partner umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Dette gælder også i tilfælde hvor der uden vederlag udlægges gravsted for en ubemidlet afdød. Ægtefællen/den registrerede partner bevare retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1, til at få en gravplads udlagt.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. På gravsteder, hvor brugsperioden er udløbet, hvor det ikke har været muligt, at skabe kontakt til gravstedsejer, er proceduren som nedenstående:

1:  Der sendes en orientering til gravstedsejer som elektronisk post (E-boks)

2:  Hvor gravstedsejer ikke kan modtage elektronisk post, sendes et rekommanderet brev til gravstedsejer

3:  Såfremt der ikke er nogen tilbagemelding inden for tre måneder efter dato på brevet, vil    gravstedet blive nedlagt og eventuel gravsten fjernet, uden ansvar for Rørvig Menighedsråd

Stk. 8. Der kan indgås aftale om erhvervelse af gravsted for flere brugsperioder, dog aldrig over 60 år. Hvis en sådan aftale indgås, betales der et engangsbeløb for samtlige brugsperioder, ligesom der betales engangsbeløb for ren- og vedligeholdelse i alle brugsperioder ved ikrafttrædelsestidspunktet for aftalen.

§8. Ved begravelser eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

Stk. 2. Ved nedsættelse af urne i et bestående kendt plænegravsted, skal der betales for erhvervelse og obligatorisk vedligehold i hele frednings perioden. For hver urne eller kiste, der sættes ned, vil der blive oprette et legat (GIAS).

§9. Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, fremgår af aftalen om erhvervelse eller fornyelse.

§10. Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke. Dette er dog ikke nødvendigt, hvor den nye gravstedsejere er direkte arveberettede.

stk.2 Ved overdragelse af gravstedsretten skal der altid udfærdiges et nyt gravstedsbrev, og en kopi udleveres til den tidligere gravstedsindehaver.

§11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren af brugsretten rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren indehaveren af brugsretten en påmindelse om fornyelsen via GIAS. Påmindelsen sendes med afleveringsattest. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå til kirkgården.

Stk. 3. Indehaveren af brugsretten kan dog inden for 8 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter

m.m. samt gravminder. I så fald skal eventulle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§12. Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventulle nedlæggelse.

§13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Stk. 2. Vælger gravstedsejeren, ved nedlæggelse, at lade gravstedet rydde af kirkegårds personale tilfalder gravminderne og beplantning kirkegården.

Gravstedernes indhegning

§ 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådet godkendelse hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved en højde af 70 cm ved menighedsrådet foranstaltning, og sådanne hække er kirkgårdens ejendom.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murerværk, stensætning eller lignende, må kun foretages efter menighedsrådets godkendelse

Gravstedets beplantning

§15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer, over 8 meters højde, må ikke uden provstiudvalget forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegården de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

§16. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. ensartet vendt opstilling med gravminderne forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skræmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkgården. Provstiudvalgets afgørelse kan påklages til biskoppen.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Det er gravstedsejeren, der alene er ansvarlig for, at gravmindet er så forsvarligt fastgjort, så der ingen fare er for, at den ved berøring kan vælte. I tvivlstilfælde kontaktes graveren

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, kapitel 4. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af brugsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådet begæring har indehaveren af brugsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligehold og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Stk. 7. Efter anlæg af gravstedet, med planter og gravminder skal den bare jord dækkes af, en af menighedsrådet godkendt, perlesten.

 

Gravstedernes vedligeholdelse

§17. Indehaveren af brugsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler den af menighedsrådet bemyndigede person at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af brugsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal menighedsrådet tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst i takstblad

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betalingen herfor ikke erlægges, skal menighedsrådet ved brev, der sendes med afleveringsattest til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 30 dage.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb forsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, eller den fastsatte betaling herfor ikke er erlagt, kan menighedsrådet lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken brugsretten er erhvervet.

§18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forsaget at naturbegivenheder, hærværk, vold eller skader forvoldt af vildt.

§19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling efter reglerne i kirkegårdens takstblad. Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til stifternes fælles betalingscenter (GIAS-Center) en gang for alle af et beløb, som er fastsat i kirkegårdens takstblad, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3 På plænegravsteder er der obligatorisk vedligehold. Denne vedligeholdsaftale, vil af skattetekniske årsager, blive give af GIAS-centeret som et tilbud, men er i realiteten en aftale.

Stk. 4. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale.

Stk. 5. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§20. Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kirstegrave voksne fra 13 år er 30 år. Fredningstiden for børnegrave til og med 12 år er 20 år.

§21. En gravplads for en voksen skal være 1,5 x 3,0 m. graveren skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m. jord oven på kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med menighedsrådets samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

§22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister eller kister af andet særligt vanskeligt nedbrydeligt materiale, skal gravstedretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde af Menighedsrådet, hvor lang fredningstiden skal være

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

§23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra biskoppen og efter indhentet erklæring fra sundhedsmyndighederne.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§24. Fredningstiden - den tid hvori en grav skal henligge urørt - er for urnegrave 10 år.

§25. Et urnegravsted skal være 1,25 x 1,25 m. Dette gælder dog ikke for urnegravsteder, der etaberet før år 2000. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m. jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri.

Stk. 3. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørte i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Stk. 4. Urner kan tillige nedsættes i anonym fællesgrav uden sten (ved korset) betegnet "ny kirkegård afdeling A). Urnegravstedet er anonymt og pårørende vil ikke være tilstede ved nedsættelsen. Efter nedsættelsen vil de efterladte blive informeret

Kister og urner kan nedsættes i fælleplænen med eller uden sten, betegnet "ny kirkegård afdeling B og C". Stenen skal være 45 x 60 cm med indhuggede bogstaver. Stenen nedlægges efter aftale med graveren. Blomster må kun anbringes i den dertil nedgravede vase, eller ved monumentet på plænen (ved korset).

Det er ikke tilladt at foretage tilplantning eller granpyntning rundt om stenen.

I perioden 1. november til 28. februar må der lægges kranse, puder og lignende. Kunstige blomster, lys og andet fjernes efter 14 dage. Ligeledes fjernes gravstedslys som har været tændt, men er gået ud uanset størrelse.

§26. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstid, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

§27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Menighedsrådet.

Øvrige bestemmelser

§28. Såfremt der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster skal godkendes af provstiudvalget.

§29. Begravelser på kirkegården kan normalt finde sted på alle hverdage, undtaget søn og helligdage. Urnenedsættelser skal finde sted efter aftale med graveren. Urnenedsættelser kan finde sted mandag til fredag i tidsrummet kl 08:00 til 14:00 og søn- og helligdage efter gudstjeneste.

 

Kapitel 3

Ordensbestemmelser

§30.

 1 .     Al færdsel på kirkegården foregår på eget ansvar.

2.      Kirkegården er åben alle ugens dage.

3.      Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

4.      Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid, og kun efter aftale med graveren

5.      Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller andre kirkelige handlinger.

6.      Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.

7.      Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

8.      Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

9.      Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt, dog er færdsel på græsplænerne tilladt.

10.   Hunde skal føres i snor.

11. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

12.  Kørsel med heste- og motorkøretøjer på kirkegården må kun foregå med graverens   tilladelse.

13. Skilte med numre og bogstaver på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

14. Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

15. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægningen på gravstederne.

16. Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets tilladelse,

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsted, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Graveren er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet,

Kapitel 4  

Takster

Der henvises til kirkegårdens takstblad, som kan ses på graverens kontor Rørvig Kirkevej 30, 4581 Rørvig samt på Rørvig Kirkes hjemmeside, www.roervigkirke.dk

Vedtaget på menighedsrådets møde

Rørvig den 26. marts 2019

Tina Lilliendahl (Formand)